AdA 2.0, czyli Apteka dla Aptekarza 2.0

W dniu 13 lipca 2023 r. Sejm przyjął rządowy projekt zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne. Nowe przepisy mają zapobiec przejmowaniu aptek przez grupy kapitałowe, w tym sieci aptek. Przypomnijmy, w 2017 r. wprowadzono tzw. zasadę „Apteki dla Aptekarza” (w skrócie „AdA”). Zgodnie z tą zasadą, nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. Maksymalną liczbę aptek prowadzonych przez jeden podmiot w skali ogólnokrajowej ograniczono natomiast do liczby czterech aptek. Obecna nowelizacja uszczelnia dotychczasową zasadę AdA w ten sposób, że zakazem objęto również przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad apteką ponad ww. limit czterech aptek.


Apteka dla Aptekarza 2.0. – szczegóły nowelizacji

Nowelizacja w art. 99 ustawy – Prawo farmaceutyczne wprowadza dwa nowe ustępy (ustęp 3aa i 3ab). Zgodnie z pierwszym ustępem wskazanym powyżej (ustęp 3aa) niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, jeżeli:

 1. podmiotem przejmującym kontrolę jest podmiot inny, aniżeli:
  • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu;
 2. podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę:
  •  jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
 3. w wyniku przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne.

Ponadto, zgodnie z drugim ustępem wskazanym powyżej (ustęp 3ab) zakazu przejęcia kontroli nie stosuje się,  jeżeli przejęcie to nastąpiło w wyniku nabycia spadku.


Apteka dla Aptekarza 2.0. – kary pieniężne

Przejęcie kontroli nad apteką niezgodne z nowymi przepisami  skutkować będzie obligatoryjnym nałożeniem kary pieniężnej na podmiot dopuszczający się naruszenia. Kary pieniężne nakładać będzie właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji. Warto odnotować, że wysokość takiej kary pieniężnej za każdy przypadek naruszenia zakazu przejęcia kontroli nad apteką wynosić będzie od 50 000 zł do 5 000 000 zł.

Podstawę do nałożenia kary pieniężnej oraz określenia jej wysokości stanowić będzie nowo dodany w ustawie – Prawo farmaceutyczne art. 127cd.


Projekt ustawy został przekazany do Senatu.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw –  tekst ustawy dostępny TUTAJ.

Przebieg prac legislacyjnych na ustawą dostępny TUTAJ.


Materiał prasowy: radca prawny Bartosz Fogel.


fot. Bartosz Fogel, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#AptekaDlaAptekarza #AptekaDlaAptekarza2.0 #AdA2.0 #PoprawkaAdA #NowelizacjaAdA #ZmianyAptekaDlaAptekarza #PrzejęcieKontroliNadApteką #ZakazPrzejęciaKontroliNadApteką #NowelizacjaPrawoFarmaceutyczne #KancelariaPrawnaGFPlegal #KancelariaPrawnaWrocław #GFP_Legal