Prawo budowlane

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie realizacji inwestycji związanych z budową obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych i mieszkalnych, a także pozostałych obiektów infrastrukturalnych takich jak drogi czy linie kolejowe. Wspieramy nie tylko inwestorów i generalnych wykonawców, lecz również podwykonawców i dostawców usług lub materiałów.

Nasi radcowie prawni pomagają klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym na warunkach FIDIC, w szczególności umów o wykonanie prac projektowych, umów o roboty budowlane oraz umów z podwykonawcami, konsorcjantami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym. Doradzają również na etapie realizacji kontraktów, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem prawnym.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji planowanych inwestycji, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych czy decyzji o pozwoleniu na budowę.

W sytuacjach spornych pomagamy ocenić zasadność roszczeń naszych klientów oraz roszczeń, które kierowane są wobec nich, wskazując dostępne scenariusze i warianty działania. Zapewniamy zastępstwo prawne w ramach arbitrażu i na drodze sądowej, w tym w sprawach o zapłatę wynagrodzenia i kar umownych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem roszczeń gwarancyjnych i rękojmianych.

Możesz na nas liczyć

  • Świadczymy kompleksową obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji realizowanych na warunkach FIDIC.
  • Pomagamy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów zawieranych w procesie budowlanym.
  • Zapewniamy wsparcie dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców oraz dostawców usług lub materiałów.