I.   Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzelczak Fogel i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Kościerzyńska 32, 51-430 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000607670, NIP: 8992786194; REGON: 363963770.

W celu skontaktowania się z nami należy:

 • wysłać e-mail na adres: kancelaria@gfplegal.pl,
 • wysłać list na adres: ul. Kościerzyńska 32, 51-430 Wrocław, lub
 • zadzwonić pod numer telefonu:  71 341 60 41.

 

II.   Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

 1. Korzystanie z naszej strony internetowej: https://gfplegal.pl/
  Będziemy gromadzić i analizować dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej w celach bezpieczeństwa, aby mierzyć sposób korzystania z niej, usprawniać jej funkcjonowanie i lepiej dopasowywać ją do potrzeb użytkowników. W tym celu będziemy wykorzystywać między innymi pliki cookies, o których mowa w punkcie VII poniżej. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy.
 2. Świadczenie pomocy prawnej
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane w związku z realizacją zawartej przez nas umowy o świadczenie pomocy prawnej lub podjęciem działań na Twoje żądanie przed jej zawarciem (w szczególności przygotowanie oferty współpracy). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
  • Jeśli jesteś członkiem personelu naszego klienta, będziemy przetwarzać Twoje dane związane w wykonywaniem przez Ciebie obowiązków służbowych, w celu realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej przez nas z Twoim pracodawcą. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
  • W związku z zawarciem z Tobą umowy ciąży na nas szereg obowiązków prawnych, w szczególności obowiązki nałożone w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego lub adwokata, przykładowo obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również obowiązki podatkowe, związane z rozliczeniem zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Jeśli korzystałeś z naszych usług, możemy przetwarzać Twoje dane w celu przesłania Ci ankiety oceniającej ich jakość. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
  • Jeśli w związku ze świadczeniem pomocy prawnej wystąpią pomiędzy nami jakieś spory, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich rozwiązania, w tym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Przetwarzanie danych kontrahentów i członków ich personelu
  • Jeśli jesteś naszym kontrahentem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli niezbędność do wykonania umowy;
  • W związku z zawarciem z Tobą umowy ciąży na nas szereg obowiązków prawnych, w szczególności obowiązki podatkowe, związane z rozliczeniem umowy. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Jeśli jesteś członkiem personelu naszego kontrahenta, będziemy przetwarzać Twoje dane związane w wykonywaniem przez Ciebie obowiązków służbowych, w celu realizacji umowy zawartej przez nas z Twoim pracodawcą. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes;
  • Jeśli w związku z zawarciem umowy wystąpią pomiędzy nami jakieś spory, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ich rozwiązania, w tym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji
  Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Przetwarzanie danych użytkowników profilów społecznościowych
  Możemy przetwarzać Twoje dane zgromadzone na prowadzonych przez nas profilach w portalach społecznościowych takich jak m.in. Facebook czy Linkedin w celu zapewnienia funkcjonowania tych profili, interakcji z Tobą lub informowania o prowadzonej przez nas działalności. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. Newsletter
  Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania od nas newslettera, możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 7. Rekrutacja pracowników
  Jeśli wysyłasz do nas dokumenty aplikacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji.

  • W zakresie danych określonych w kodeksie pracy jako obowiązkowe, to jest: imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 221 § 1 i § 2 kodeksu pracy czyli niezbędność do wykonania obowiązku nałożonego na nas przepisami prawa;
  • W przypadku zamieszczenia przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych innych danych niż określone powyżej (podanie takich danych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Ciebie), podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli Twoja zgoda. Zwróć proszę uwagę, że przesłanie przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych zawierających ww. dodatkowe dane będzie równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;
  • W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych również do celów przyszłych rekrutacji, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

III.   Obowiązek podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie ze świadczonych przez nas usług, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne do ich wykonania, przykładowo:

 1. W przypadku wizyt na naszej stronie internetowej przetwarzanie Twoich danych, takich jak adres IP, data i godzina odwiedzin, miejsce z którego następuje logowanie, jest niezbędne, abyś mógł z niej korzystać;
 2. W przypadku Twoich danych zbieranych w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy (lub zbieranych na Twoje żądanie przed jej zawarciem) podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli nasze usługi wycenić, a następnie je wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP, dane kontaktowe (email lub telefon). W przypadku świadczenia pomocy prawnej konieczne będzie podanie dodatkowych informacji, w tym w szczególności dokładnego opisu sytuacji, w związku z którą zwracasz się do nas po pomoc. Ponadto, jeśli wymagać tego będą od nas obowiązki prawne lub standardy wykonywania zawodu, będziemy te dane przetwarzać również w celu realizacji tych obowiązków;
 3. W przypadku gdy kontaktujesz się z nami jako członek personelu podmiotu z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów realizacji tejże umowy;
 4. W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości, jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 5. W przypadku wizyt na naszych profilach w portalach społecznościowych przetwarzanie Twoich danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale;
 6. W przypadku wysyłki newslettera podanie Twojego adresu e-mail jest konieczne, abyś mógł taki newsletter otrzymywać;
 7. W przypadku danych zbieranych na potrzeby rekrutacji obowiązkowe jest podanie danych określonych w punkcie II. 7 a) powyżej.

 

IV.   Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 1. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej, będą one przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku w którym zakończyło się postępowanie w którym dane osobowe zostały zgromadzone, a w przypadku świadczenia pomocy prawnej niezwiązanej z prowadzeniem postępowania – przez okres 10 lat od końca roku w którym była świadczona pomoc prawna;
 2. W przypadku danych przetwarzanych w związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od pierwszego roku następującego po roku, w którym zakończyliśmy z Tobą stosunki gospodarcze lub w którym udzieliliśmy Ci okazjonalnej pomocy prawnej;
 3. W przypadku danych niezbędnych do realizacji umów innych niż umowy o świadczenie pomocy prawnej, oraz danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez okres przedawnienia roszczeń lub przedawnienia roszczeń podatkowych (w zależności od tego który z tych okresów upłynie później). W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie, dane będą przetwarzane do momentu jego prawomocnego zakończenia;
 4. W przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać dalej, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania,
  • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Dane zbierane do celów aktualnie prowadzonej rekrutacji będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. W przypadku danych zbieranych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

 

V.   Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych.
 6. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli nam jej udzieliłeś, przy czym skorzystanie przez Ciebie z tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI.   Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • firmom, które zapewniają nam serwis i utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługi hostingowe i analizy aktywności na stronie internetowej,
 • firmom, które zapewniają nam usługi księgowe,
 • radcom prawnym, adwokatom lub doradcom podatkowym, z którymi możemy współpracować w zakresie świadczenia dla Ciebie usług prawnych.
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.

W przypadku wizyty na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w tym w szczególności do USA w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Ponadto, możemy przekazywać te dane również do państw, co do których Komisja Europejska nie podjęła takiej decyzji, przy czym takie przekazanie będzie każdorazowo odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul umownych.

 

VII.   Pliki Cookies

Czym są pliki cookies?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny naszego serwisu internetowego, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Dzięki cookies wiemy, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, jak długo na niej przebywasz i z jakiego miejsca na świecie się na nią logujesz. Nie znamy jednak Twojej tożsamości, w szczególności Twojego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu email.

Pliki cookies można podzielić ze względu na pochodzenie na pliki własne (dostarczane bezpośrednio przez odwiedzaną przez Ciebie stronę internetową) lub pliki zewnętrzne (dostarczane przez inną domenę niż odwiedzaną przez użytkownika).

Ponadto ze względu na czas przechowywania, pliki cookies możemy podzielić na pliki sesyjne, które wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki oraz na pliki stałe, o dłuższym okresie ważności. Pliki stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika między sesjami przeglądania i pozwalają przykładowo na zapamiętanie preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies można też podzielić ze względu na funkcję, którą pełnią na pliki niezbędne, statystyczne, funkcjonalne i reklamowe.

Z jakich plików cookies korzystamy?

Na naszej stronie internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

 1. niezbędnych plików cookies – są to pliki cookies dzięki którym możliwe jest korzystanie ze strony internetowej, jej prawidłowe wyświetlanie jak również zapewnienie bezpieczeństwa.
  Zbieramy następujące rodzaje niezbędnych plików cookies:a) cookieControl – okres ich ważności to 1 miesiąc;
  b) cookieControlPrefs – okres ich ważności to 1 rok.
 2. statystycznych plików cookies – są to pliki dzięki którym otrzymujemy informację jak często nasza strona jest odwiedzana i w jaki sposób z niej korzystasz. Dzięki temu mamy możliwość usprawnienia jej funkcjonowania i lepszego dopasowania jej do Twoich potrzeb.
  Wśród zbieranych przez nas plików statystycznych znajdują się następujące pliki:a) „_ga” – okres ich ważności to 2 lata;
  b) „_gat” – okres ich ważności to 1 dzień;
  c) „_gid” – okres ich ważności to 1 dzień.

Pliki określone w punktach od a) do c) powyżej są plikami własnymi – ich dostawcą jest Kancelaria Prawna GFP Legal.

Oprócz tego, korzystamy z zewnętrznego pliku cookie „collect” dostarczanego przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Jest to plik sesyjny, który wygasa po zakończeniu sesji przeglądarki. Dane zbierane za pośrednictwem tego pliku mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do USA. Przekazanie będzie się odbywać w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności) lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj informacje zamieszczone w Polityce Prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych zawartych w plikach cookies?

Podstawą przetwarzania przez nas danych zawartych w plikach cookies jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane zebrane za pośrednictwem plików cookies będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej wyświetlania;
b) zapewnienia jej bezpieczeństwa;
c) analizy Twojej aktywności na stronie internetowej w celu dokonywania na niej zmian i dopasowania jej zawartości do Twoich potrzeb.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, możesz dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, w tym w szczególności całkowicie wyłączyć tę opcję. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie nie powoduje automatycznego usunięcia istniejących plików cookies z przeglądarki. Jeśli chcesz je usunąć, musisz to zrobić ręcznie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Masz też możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w momencie wejścia na naszą stronę internetową, poprzez zaznaczenie/odznaczenie odpowiednich checkboxów.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookies na Twoim urządzeniu, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Poniżej znajdziesz linki do ustawień najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies