Zamówienia publiczne

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi. Wśród naszych klientów są zarówno zamawiający jak i wykonawcy.

Nasi radcowie prawni zapewniają klientom wsparcie już od samego początku procesu zamówieniowego. Przeprowadzamy audyty istniejącej dokumentacji przetargowej lub pomagamy zamawiającym w jej sporządzeniu, przygotowując SIWZ, wzory umów, itp. Doradzamy wykonawcom na etapie przygotowywania oferty, identyfikujemy zagrożenia związane z uczestnictwem w postępowaniu i realizacją umowy o zamówienie publiczne oraz zapewniamy wsparcie prawne przy zawieraniu umów z podwykonawcami i konsorcjantami.

Reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie tworzenia dokumentacji przetargowej przez zamawiających, w tym SIWZ, wzorów umów i innych dokumentów.
  • Wspieramy wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym na etapie przygotowania oferty, zawierania umów z podwykonawcami i konsorcjantami oraz na etapie realizacji umowy w przedmiocie zamówienia publicznego.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.