Zmiany w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy

Do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt zmian jest reakcją posłów na petycję skierowaną do Sejmu przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP. Stowarzyszenie postuluje wprowadzenie uproszczeń w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców.


Obecnie, w przypadku pracodawców będących przedsiębiorcami, kontrola rozpoczyna się od okazania przez inspektora pracy legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. W upoważnieniu powinny znaleźć się w szczególności informacje o zakresie kontroli oraz dacie jej rozpoczęcia i przewidywanym terminie jej zakończenia. Co jednak istotne, przedstawienie upoważnienia do kontroli jest wymagane wyłącznie w przypadku, gdy kontrola jest przeprowadzana u pracodawcy będącego przedsiębiorcą. U pracodawców niebędących przedsiębiorcami kontrolę przeprowadza się wyłącznie w oparciu o legitymację służbową.

Kontrola wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej u przedsiębiorcy może mieć jednak miejsce, jeśli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie czynności kontrolnych przez inspektora pracy. W takim wypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zostać doręczone kontrolowanemu przedsiębiorcy najpóźniej 7 dni od dnia podjęcia kontroli.


Dalsze ograniczenia dotyczące przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców – pracodawców przewidują przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta określa zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, w tym m.in. maksymalny czas trwania kontroli przeprowadzanych przez organy.

Projekt nowelizacji przewiduje znaczące odformalizowanie kontroli prowadzonych u przedsiębiorców przez Państwową Inspekcję Pracy. Ma to nastąpić poprzez:

  • uchylenie przepisów, mówiących o tym, że kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu upoważnienia do jej przeprowadzenia (na chwilę obecną projekt zakłada, że wciąż aktualny pozostanie obowiązek okazania legitymacji służbowej, który obowiązuje w przypadku wszystkich pracodawców),
  • dodanie kontroli prowadzonych przez PIP do katalogu kontroli organów, w stosunku do których wyłączone jest stosowanie ograniczeń w prowadzeniu kontroli przewidzianych w rozdziale 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

W ocenie pomysłodawców projektu zmiany mają przyczynić się do usprawnienia i odbiurokratyzowania procedury kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Z projektem zmian można zapoznać się na stronie Sejmu – TUTAJ. Ustawa zmieniająca ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Materiał prasowy: aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska.

fot. Wiktoria Stańczuk-Mamulska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#PrawoPracy #InspekcjaPracy #Nowelizacja #ZmianyPrawne #Kontrola #ProceduryKontroli #PIP #Kontrola #PrawoPrzedsiębiorców #KancelariaPrawnaGFPLegal #KancelariaPrawnaWrocław #GFP_Legal #RadcaPrawnyWrocław #PrawnikWrocław