Sukces Zespołu Prawa Zamówień Publicznych!

Zamawiający uznał w całości zarzuty złożonego przez nas odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a polegające na bezpodstawnym wyborze oferty wykonawcy z branży budowlanej, pomimo że ten na dzień złożenia oferty nie spełniał warunków udziałów w postępowaniu (tj. nie był ubezpieczony na wymaganą sumę gwarancyjną). Co więcej, wykonawca ten, jako uczestnik postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zrezygnował z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości przedstawionych w naszym odwołaniu zarzutów. Skutkiem powyższego KIO umorzyła postępowanie odwoławcze, oferta wykonawcy który nie spełnił wymogów ubezpieczenia podlega odrzuceniu, a zamawiający ma ponownie wybrać najkorzystniejszą ofertę (czyt. ofertę naszego klienta!).

Klienta z ramienia Kancelarii reprezentował mecenas Mikołaj Domagała. Gratulujemy!


Materiał prasowy: radca prawny Mikołaj Domagała.


fot. Mikołaj Domagała, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#KIO #KrajowaIzbaOdwoławcza #ZamówieniaPubliczne #PrzetargiPubliczne #KancelariaPrawnaGFPlegal #KancelariaPrawnaWrocław #GFP_Legal #RadcaPrawnyWrocław