Odpowiedzialność materialna pracowników restauracji

Kucharz spowodował awarię sprzętu skutkującą kosztowną naprawą lub kilkudniowym przestojem w produkcji posiłków. Albo dopuścił do zepsucia się artykułów spożywczych w magazynie czy przypalił lub przesolił dużą partię jakiejś potrawy. Co zrobić w takiej sytuacji? Czego pracodawca restaurator może się domagać od pracownika w przypadku istotnych uchybień w pracy, które pociągają za sobą konkretne straty? Odpowiada aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska.


Artykuł ukazał się na portalu internetowym magazynu Food Service. Zapraszamy do lektury!


Kodeks pracy przewiduje, że pracownik, który wyrządził pracodawcy szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną. Restaurator może więc dochodzić odszkodowania od członka personelu dopuszczającego się istotnych uchybień w pracy, które skutkują powstaniem straty w majątku pracodawcy.

Pracownik restauracji będzie mógł zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy np. doprowadzi do awarii sprzętu powodującej konieczność wykonania kosztownej naprawy. Będzie jednak odpowiadać za szkodę wyłącznie w sytuacji, gdy można mu przypisać winę. Dlatego też nie należy wyciągnąć konsekwencji w stosunku do zatrudnionej osoby, która dołożyła wymaganej staranności w trakcie wykonywania swoich obowiązków, ale mimo to naraziła pracodawcę na szkodę.


Zakres i wysokość obowiązku odszkodowawczego będą różne w zależności od tego, czy wina pracownika miała charakter umyślny czy nieumyślny. O winie umyślnej możemy mówić, gdy wyrządzenie pracodawcy szkody było celem działania lub zaniechania pracownika lub gdy pracownik, mając świadomość szkodliwych skutków swojego działania i przewidując ich wystąpienie, zgodził się, żeby nastąpiły. Wina nieumyślna przejawia się natomiast w niedbalstwie lub niedołożeniu należytej staranności w trakcie wykonywania obowiązków. Pracownik restauracji ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w granicach rzeczywistej straty pracodawcy w przypadku szkody wyrządzonej nieumyślnie lub w pełnej wysokości za szkodę wyrządzoną umyślnie.

Na skutek nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez pracowników restauracji restaurator pracodawca najczęściej poniesie szkodę majątkową polegającą np. na zepsuciu się dużej partii magazynowanych produktów czy uszkodzeniu sprzętu. Dochodząc roszczeń od pracownika, warto pamiętać, że kodeks pracy wprowadza ograniczenie w wysokości odszkodowania, którego może domagać się pracodawca.


Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono być wyższe niż równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługiwało pracownikowi w dniu jej wyrządzenia. Limit równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia nie obowiązuje, jeżeli pracownik działał umyślnie. Należy mieć też na uwadze, że to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość szkody. Pracodawca powinien więc wyliczyć jej realną wysokość i zgromadzić dowody potwierdzające swoje ustalenia.

Za szkodę w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy działał umyślnie, czy nieumyślnie, pracownik będzie odpowiadał także w przypadku powierzenia mu mienia z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Przedmiotem takiego powierzenia mogą być pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Jeśli więc szkoda powstanie w mieniu powierzonym z obowiązkiem wyliczenia się, również nie będzie mieć zastosowania ograniczenie wysokości odszkodowania do trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Pracownik będzie mógł jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.


Artykuł jest dostępny na stronie wydawcy Food Service pod linkiem TUTAJ.Materiał prasowy: aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska.

fot. Wiktoria Stańczuk-Mamulska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#OdpowiedzialnośćMaterialna #ObowiązekOdszkodowawczy #OdpowiedzialnośćPracownicza #SzkodaWPracy #KodeksPracy #OdszkodowaniePracownicze #UmyślnaSzkoda #NieumyślnaSzkoda #FoodService #GFP_Legal #KancelariaPrawnaGFPlegal #KancelariaPrawnaWrocław #RadcaPrawnyWrocław