Zmiany w branży kosmetyków

Wiele dzieje się ostatnio na rynku kosmetyków. Po ubiegłorocznych zmianach związanych z ograniczeniem możliwości stosowania niektórych substancji w kosmetykach z uwagi na ich rakotwórcze lub mutagenne działanie (na mocy Rozporządzenia Komisji (UE 2022/1531), branża kosmetyczna musi szykować się na kolejne zmiany. Dotyczą one w szczególności:

  1. przyjęcia Rozporządzenia Komisji (UE) 2023 /1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223 / 2009 („Rozporządzenie Kosmetyczne”) w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych;
  2. projektowanych zmian dotyczących ograniczeń w stosowaniu retinolu oraz arbutinu.

Poniżej krótki opis wybranych zmian.


Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/1531 z dnia 15 września 2022 r.

Zmiany wprowadzone ww. Rozporządzeniem polegają w szczególności na:

  1. wprowadzeniu zmian w załączniku numer II (dotyczącym substancji zakazanych w produktach kosmetycznych). Do załącznika nr II dodano tzn. „substancje CMR”, czyli substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość w rozumieniu rozporządzenia 1272/2008[1]. Celem było uniknięcie wątpliwości dotyczących statusu substancji CMR i wprowadzenie jednolitych reguł ich dotyczących.
  2. wprowadzeniu zmian do załącznika nr III, w którym znajduje się wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. Zmiany dotyczą salicylanu metylu (2-hydroksybenzoesan metylu” (CAS nr 119-36-8), substancji stosowanej jako składnik zapachowy, środek aromatyzujący i wygładzający w różnych produktach kosmetycznych. Z uwagi na uznanie przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) salicylanu metylu za bezpieczny do stosowania jako składnik produktów kosmetycznych, pod warunkiem zachowania określonych maksymalnych stężeń, wprowadzono informację o dozwolonych maksymalnych stężeniach i ograniczeniach co do jego stosowania.
  3. wprowadzeniu zmiany do załącznika nr V polegającej na poprawieniu pozycji 51 dotyczącej N-(hydroksymetylo) glicynianu sodu.

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1545

Zmiany wprowadzone ww. Rozporządzeniem polegają na zmianie załącznika nr III do Rozporządzenia Kosmetycznego, w szczególności na:

  1. wprowadzeniu obowiązku indywidualnego oznakowania tych alergenów zapachowych, których stężenie przekracza 0,001 % w produktach niespłukiwanych i 0,01 % w produktach spłukiwanych;
  2. wprowadzeniu zasady, że substancje zapachowe takie jak prehapteny i prohapteny, które mogą ulec przekształceniu w znane alergeny kontaktowe przez utlenianie powietrzem lub bioaktywację, powinny być traktowane jako równoważne z alergenami zapachowymi i powinny podlegać takim samym ograniczeniom i innym wymogom;
  3. zaktualizowaniu niektórych pozycji dotyczących alergenów zapachowych poprzez dostosowanie nazw zwyczajowych substancji do najnowszej wersji słownika wspólnych nazw składników, o którym mowa w art. 33 Rozporządzenia Kosmetycznego i pogrupowanie podobnych substancji w jedną pozycję;
  4. w przypadku gdy dla jednej substancji istnieje wiele wspólnych nazw składników, określeniu która nazwa ma być stosowana w wykazie składników, aby ujednolicić oznakowanie i zwiększyć jego przyjazność dla konsumentów.

Ponadto planowane jest przyjęcie nowego Rozporządzenia Komisji, dotyczącego wykorzystania Witaminy A, Alpha-Arbutinu i Arbutinu i niektórych substancji o potencjalnych właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w produktach kosmetycznych. Projekt zmian jest efektem opinii wydanej przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów. W opinii uznano m.in., że wykorzystanie witaminy A jest bezpieczne, jednak obecnie ekspozycja populacji na witaminę A może przekroczyć górny poziom jej spożycia ustalony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Wobec powyższego istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, wynikające ze stosowania witaminy A w produktach kosmetycznych, gdy jej stężenie przekracza pewne poziomy. Dlatego planowane jest wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu retinolu, octanu retinylu (retinyl acetate) i palmitynianu retinylu (retinyl palmitate), do maksymalnego stężenia 0,05 % ekwiwalentów retinolu w balsamach do ciała i 0,3 % ekwiwalentów retinolu w innych produktach spłukiwanych i niespłukiwanych.

Dodatkowo projektowane jest wprowadzenie obowiązku wskazywania informacji dla konsumentów wskazującej na możliwość nadmiernej ekspozycji na witaminę A.

Zmiany mają dotyczyć również stosowania Arbutinu i Alpha-Arbutinu – substancji wykorzystywanych w kosmetykach do rozjaśniania przebawień skóry. Celem jest ograniczenie możliwości wykorzystania Alpha–Arbutinu do maksymalnego stężenia 2 % w kremach do twarzy i maksymalnego stężenia 0,5 % w balsamach do ciała, zaś użycie Arbutinu powinno być ograniczone do maksymalnego stężenia 7 % w kremach do twarzy.


Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1531 z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia – tekst dostępny TUTAJ 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do oznakowania alergenów zapachowych w produktach kosmetycznych –  tekst dostępny TUTAJ


[1] Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR kategorii 1 A, 1B lub 2 w rozumieniu części 3 załącznika nr VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Rozporządzenie 1272/2008)


Materiał prasowy: radca prawny Ewa Kuczyńska.


fot. Ewa Kuczyńska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#Kosmetyki #BranżaKosmetyczna #PrzepisyPrawne #SubstancjeWKosmetykach #ZmianaPrzepisów #SubstancjeCMR #OznakowanieAlergenówZapachowych #WitaminaA #OgraniczeniaStosowaniaRetinolu #Retinol  #Arbutin  #AlphaArbutin  #Prehapteny   #Prohapteny #KancelariaPrawnaWrocław #GFPLegal