Liberalizacja zasady 10H jednak do 700 metrów – nowelizacja ustawy odległościowej (antywiatrakowej)

Z dniem 23 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W ramach nowelizacji utrzymana została zasada 10H i zasada lokowania nowych elektrowni wiatrowych wyłącznie na podstawie MPZP. Władze gmin będą mogły jednak zmniejszyć minimalną odległość turbin do 700 m od zabudowań (a nie jak pierwotnie zakładał rządowy projekt nowelizacji do 500 m), po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji z lokalną społecznością i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP. Zmiana ustawy odległościowej (antywiatrakowej) stanowi jeden z tzw. kamieni milowych, które Polska powinna wypełnić, aby otrzymać środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI ZASADY 10H:

  1. „W przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (czyt. 10H), chyba że plan miejscowy określa inną odległość, wyrażoną w metrach, jednak nie mniejszą niż 700 metrów.”.
  2. „W przypadku lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, na podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu miejscowego odległość tego budynku od elektrowni wiatrowej wynosi nie mniej niż 700 metrów.”.
  3. „W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości, o którym mowa w ust. 4 (czyt. 700 m), nie jest wymagane.”.

POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

  1. Określenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć – co do zasady, jako trzykrotność maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo dwukrotność maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (czyt. 2H), określonych w planie miejscowym, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
  2. Obowiązkowe konsultacje ze społecznością lokalną planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa. Oprócz zainteresowanych mieszkańców gminy, udział w przedmiotowej dyskusji mają również obowiązek wziąć przedstawiciele lokalnego samorządu oraz inwestora, w tym dodatkowo przedstawiciele i mieszkańcy gminy pobliskiej (czyt. gminy, której tereny znajdują się w odległości mniejszej niż 10H od elektrowni wiatrowej).
  3. Obowiązek przeznaczania przez inwestora co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej do objęcia przez mieszkańców gminy na okres 15 lat, w celu uzyskania przez tych mieszkańców statusu prosumenta wirtualnego energii odnawialnej.
  4. Czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowych będą prowadzone wyłącznie przez certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) Serwisanci zostali zobowiązani do uzyskania wpisu do stosownego rejestru prowadzonego przez Prezesa UDT. Ci z nich, którzy nie zostaną wpisani do rejestru, będą mogli wykonywać prace serwisowe jedynie przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. maksymalnie do dnia 23 kwietnia 2024 roku.
  5. Za brak czynności i przeglądów serwisowych inwestorowi grozić będzie kara pieniężna w wysokości od 10.000 zł do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, którą w drodze decyzji nakłada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 553) – tekst ustawy dostępny TUTAJ.


Materiał prasowy: radca prawny Bartosz Fogel.


fot. Bartosz Fogel, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław

 

 

#Zasada10H #ElektrownieWiatrowe #UstawaOdległościowa #UstawaAntywiatrakowa #OZE