Rejestrem w przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożyło projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Na jej podstawie ma powstać centralny rejestr podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych. Będzie go prowadzić Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS).  Dziennik Gazeta Prawna zwrócił się do nas o komentarz w tej sprawie.


W ocenie naszego eksperta z zakresu ochrony danych osobowych mec. Ewy Kuczyńskiej wątpliwości budzi przede wszystkim zakres danych mających znaleźć się w rejestrze.

Centralny rejestr ma objąć nie tylko informacje przekazywane przez podmiot działający na rynku spożywczym przy zgłoszeniu do WIJHARS, ale też szereg innych danych zebranych w toku działalności podmiotu, w tym informacje o przeprowadzonych kontrolach, decyzjach wydawanych przez organy IJHARS, zaleceniach pokontrolnych, czy też skargach i wnioskach związanych z działalnością podmiotu, pełnomocnikach podmiotów kontrolowanych (w tym ich numerach PESEL). Co więcej, centralny rejestr ma zawierać również informacje o karach za popełnienie wykroczeń wskazanych w art. 40 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, a także karach nałożonych na sprawców czynów zabronionych wymienionych w innych ustawach, które zostały wykryte w wyniku działań IJHARS. Ponadto, rejestr ten ma zawierać także imię, nazwisko, a także numer PESEL sprawcy.

Zbieranie tak szczegółowych danych, przy jednoczesnym określeniu celów wykorzystywania danych jako celów statystycznych, sprawozdawczych, przeprowadzenia analizy ryzyka, typowania podmiotów do prowadzenia kontroli czy też oceny dotychczasowej działalności, może zostać ocenione jako nadmierne i niewspółmierne do ich realizacji.

Niejasne jest też postanowienie dotyczące okresu przetwarzania danych osobowych – 25 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru. Nie sprecyzowano bowiem w jakim terminie organy IJHARS mają obowiązek dokonania takiego wykreślenia, za wyjątkiem danych dotyczących skazania. Przy czym wskazując dane podlegające wykreśleniu, popełniono błąd w numeracji postanowień, których ma dotyczyć wykreślenie [wskazano ust. 2 pkt 5) i 6) zamiast ust. 2 pkt 4) i 5)], a zatem gdyby ustawa weszła w życie w obecnym brzmieniu, z chwilą przedawnienia karalności czynów albo zatarcia skazania wykreśleniu podlegałyby jedynie informacje o karach nałożonych na sprawców czynów zabronionych określonych w odrębnych ustawach. Informacje o karach nałożonych na mocy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych byłyby zaś przetwarzane przez cały 25-letni okres. Projektowane rozwiązania powinny więc w tym zakresie zostać zmienione.

 

Pełen komentarz mec. Ewy Kuczyńskiej ukazał w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 grudnia 2020 r. nr 238 (5391).

 

Zapraszamy do lektury!