Zmiany w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty

Pod koniec maja 2018 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych ustaw. Projekt ten zakłada istotne zmiany w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty.  Jeżeli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z zakładanym planem, to zmiany wejdą w życie już 30 września 2018 roku.

Zmiany te szczegółowo analizuje nasz ekspert Paulina Szukalska w artykule, który ukazał się na łamach portalu dla fizjoterapeutów neoReh.pl & fizjoPRESS.


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. nadała fizjoterapeutom status samodzielnego zawodu medycznego. Ponadto, ustawa ta określiła jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać prawo wykonywania tegoż zawodu, a także wprowadziła Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Pomimo ustawowego zbliżenia zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty do zawodu lekarza, lekarza dentysty czy pielęgniarki i położnej, wiele uprawnień i obowiązków stawianych fizjoterapeutom okazuje się mniej korzystnych w stosunku do innych zawodów medycznych. O co chodzi?

Problem dotyczy przede wszystkim braku możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej. Znaczna część fizjoterapeutów wykonuje zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez utworzenia podmiotu leczniczego oraz wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opisana sytuacja ma ulec zmianie po dniu 30 listopada 2018r., kiedy to każdy fizjoterapeuta wykonujący zawód w formie działalności gospodarczej jako podmiot leczniczy zobowiązany będzie uzyskać wpis do takiego rejestru. Tego rodzaju rozwiązanie skutkować będzie m.in. objęciem fizjoterapeutów takimi samymi wymogami dotyczącymi wpisu do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą jakie obowiązują duże przychodnie czy szpitale.

Koniecznym wydaje się zatem stworzenie możliwości wykonywania zawodu przez fizjoterapeutów w ramach działalności gospodarczej  w formie praktyki zawodowej, która nie stanowi podmiotu leczniczego. Analogiczne regulacje prawne odnośnie praktyk zawodowych dotyczą przecież lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek czy położnych. Efektem takiej zmiany byłoby dopasowanie wymogów rejestracyjnych i lokalowych do zakresu i rozmiaru realnie prowadzonej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Projekt  nowelizacji z dnia 22 maja 2018r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów, co do możliwości prowadzenia działalności w formie praktyki zawodowej. Przewidywane zmiany umożliwią wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład albo w formie grupowej praktyki fizjoterapeutycznej (tj. jako spółka cywilna, spółka jawna czy spółka partnerska).

Co więcej, obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą będzie tożsamy z zasadami odnoszącymi się do praktyk zawodowych pielęgniarek. Jednakże projekt nowelizacji przewiduje w tym zakresie nieznaczne modyfikacje dotyczące organu prowadzącego rejestr. W odniesieniu do fizjoterapeutów będzie nim Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF). Na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego możliwe będzie udzielenie upoważnienia prezesowi KRF do wydawania  decyzji w zakresie odmowy wpisu, jego zmiany i wykreślenia z rejestru.

Ponadto, za niewątpliwie korzystną należy uznać zmianę wprowadzającą zmniejszenie opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opłata dla podmiotów leczniczych wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, podczas gdy koszt opłaty za wpis praktyki zawodowej to wydatek rzędu 2% wskazanego wynagrodzenia.

Nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Istotą projektowanych zmian w ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty jest uwzględnienie specyfiki pracy jaką wykonują fizjoterapeuci, a w konsekwencji rozszerzenie katalogu stanowisk i czynności, które zostaną uznane za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.  Dotyczy to przede wszystkim fizjoterapeutów wykonujących swoją profesję w domach pomocy społecznej, centrach fitness, centrach SPA, klubach sportowych i innych jednostkach nieposiadających statusu podmiotu leczniczego. Dzięki projektowanej nowelizacji za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważane będą również czynności zawodowe, niebędące świadczeniami zdrowotnymi, a zatem również te, które nie służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Dodatkowo, fizjoterapeuci którzy uzyskali wpis do rejestru podmiotów leczniczych po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty a przed wejściem w życie projektowanych zmian, będą mogli w terminie sześciu miesięcy złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej bez uiszczania opłaty, jeżeli jednocześnie złożą wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego. Jeżeli zatem projektowane zmiany wejdą w życie zgodnie z planem, to na złożenie takiego wniosku fizjoterapeuci będą mieć czas do 30 marca 2019 roku.

Artykuł dostępny również online TUTAJ!

 

 

neoReh – portal ciekawskich fizjoterapeutów

 

 

gfp_kancelaria_jpg